Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Kozakiewicz

Piotr Kozakiewicz

Przewodniczący

Okręg: 12, zdobyte głosy: 220, przynależność: KWW Hanna Pruchniewska

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa stała I/3/2018 zmieniona uchwałą LXII/9/2022 członek
Komisja ds. Komunalnych stała I/3/2018 zmieniona uchwałą LXII/9/2022 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:41:44 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:06:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2018-2023. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:12:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:18:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 10:18:57 Skład komisji skrutacyjnej I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-12-05 16:22:59 Zatwierdzenie porzadku obrad III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:28:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:29:55 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puck upoważnionych do zlecenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:31:05 Podjęcie uchwały o zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych . III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:33:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:34:39 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:36:51 Podjęchię uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck „Plac Obrońców Wybrzeża” III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:38:48 Podjęcie uchwały stawki podatku od nieruchomości III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:37:47 Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty miejscowej III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:42:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:40:05 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Puck ze Stowarzyszenia Turystycznego " Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:35:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:25:13 Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r. IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:23:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-28 14:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:47:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:48:30 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:51:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:56:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 - 2023 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:17:37 Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:24:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:25:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:30:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:12:05 Zatwierdzenie protokołów V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2019-01-28 15:36:29 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:39:57 Zatwierdzenie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:40:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-01-28 15:44:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-01-28 15:45:47 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-01-28 15:46:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:48:07 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:52:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:54:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:55:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:58:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 16:01:56 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/17/2018 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:38:59 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:38:34 Zatwierdzenie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:40:24 Zatwierdzenie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:18:57 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/3/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:25:22 Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:27:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Miasta Puck w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:30:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:35:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:23:37 Głosowanie nad wnioskiem komisji budżetowej VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 15:37:50 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 15:38:43 Zatwierdzenie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:24:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, ktorych zarzadcą jest Burmistrz Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. ( Dz. Nr 64/5) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:34:54 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 260/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 1/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:40:08 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 3/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:42:41 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 5/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/15/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:46:02 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz. Nr 92/11) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla Miasta Puck na lata 2019 - 2020 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:53:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:55:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Puck od 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 17:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustosunkowanie się Rady Miasta Puck do zmiany herbu miasta VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 17:06:57 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie możliwości korzystania z bezpłatnego przejazdu Komunikacją Miejską " Linia po Pucku" przez osoby niewidome i słabowidzące wraz z opiekunami VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:50:15 Głosowanie nad przyjęciem poprawek Komisji ds. Społecznych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:36:25 Zatwierdzenie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:50:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019 r. IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:52:38 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2020 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:00:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2019r. PN-II.4131.38.2019.IM IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:38:38 Zatwierdzenie porządku obrad X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:39:59 Zatwierdzenie protokołu z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:22:41 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:25:51 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puck do podpisania Umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do partnerstwa w przedmiocie zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie transportu zbiorowego na linii Puck - Pogórze Górne przez Mrzezino, Kosakowo X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Puckiemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:35:18 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-05-30 16:37:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:42:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazywania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:34:28 Zatwierdzenie porządku obrad XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:35:26 Zatwierdzenie protokołu z X Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:38:28 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:41:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2021 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:47:30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puck przy realizacji zadania polegającego na zamianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:51:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:53:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:56:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:58:14 Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydłużenie czasu bezpłatnego postoju dla osób niepełnosprawnych XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:03:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:13:14 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2018 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:34:46 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:42:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:44:12 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/6/2019 Rady Miasta Puck w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/7/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:46:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:51:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck oraz przeprowadzenia konsultacji. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:37:10 Zatwierdzenie porządku obrad XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:39:29 Zatwierdzenie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:58:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:01:12 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXIX/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 29 września 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:03:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr XII/14/2007 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2007r. XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:04:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:09:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/10/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. o powierzeniu gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania toalet publicznych na terenie Gminy Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:13:02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:15:30 Podjęcie uchwaly w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:10:15 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2035. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:11:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-10-22 15:16:50 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-10-22 15:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019 r. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-10-22 15:21:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck. XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 15:38:45 Zatwierdzenie porządku obrad XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 15:41:16 Zatwierdzenie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 15:55:56 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 15:58:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:02:12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:03:52 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:05:01 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Pucka XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:06:51 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:08:47 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:10:53 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:12:21 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w mieście Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:14:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/8/2019 Rady Miasta Puck z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:16:03 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:17:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:18:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:27:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski III" XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:31:44 Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miasta Puck na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:32:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:37:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puck na lata 2018-2022 XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:39:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r. XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:42:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 17:21:47 Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 17:24:39 Podjęcie uchwały w sprawie zadeklarowania włączenia się Gminy Miasta Puck we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:22:09 Zmiana zaproponowanej w projekcie linii zabudowy XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:24:49 Włączenie ternu 12.U4,UT2 do terenu 7.MW,U4,UT XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 16:25:51 Ustalenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych 2000 m2 XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 17:26:46 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały NR XI/11/2019 Rady Miasta Puck z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-11-28 17:20:06 Wniesienie poprawek do uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-12-05 17:46:23 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 17:47:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 17:48:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących powierzenia spółce Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 17:49:17 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej "Pucka Gospodarka Komunalna" Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 17:51:19 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Invest Puck Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 18:01:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i poorządku na terenie Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 18:03:26 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 18:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVI/21/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 18:06:59 Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/22/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 17:58:52 Reasumpcja głosowania Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej "Pucka Gospodarka Komunalna" Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-05 18:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej "Pucka Gospodarka Komunalna" Spółka z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Puck. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-12 15:44:15 Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck. XVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck. za
2019-12-12 15:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr XVII/4/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. XVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck. za
2019-12-30 15:35:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:41:50 Zatwierdzenie protokołu z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck oraz XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:44:14 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:46:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta Puck na rok 2019. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku armatora m/y "Star One". XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:51:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/9/2019 Rady Miasta Puck w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/22/2019 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:53:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:57:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2020. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:59:06 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Puck 2016-2023. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:00:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:02:39 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:04:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:06:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:22:52 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2020-2037. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:42:39 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2020. A. odczytanie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; B. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Puck; C. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; D. odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i wniosków radnych; E. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:39:42 Zatwierdzenie porządku obrad. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:40:44 Zatwierdzenie protokołu z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck i XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:46:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:48:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Puck w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:51:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Alei Kościuszki, Alei Lipowej i ul. 1-go Maja. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:53:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/6/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. o przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVII/7/2019 z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:58:25 Podjęcie uchwały w sprawie aktu odnowy historycznych Zaślubin Polski z Morzem. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 15:59:55 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Pucka". XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:01:28 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Pucka". XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:03:48 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miasta Puck do załatwienia Burmistrzowi Miasta Puck. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:06:39 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:09:04 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:10:35 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:12:57 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:14:00 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Komunalnych na rok 2020 XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:15:15 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:17:43 Podjęcie uchwaly w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Puck do rejestru gmin , na obszarze których używane sa nazwy w języku mniejszości. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-30 16:19:06 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim. XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 15:33:05 Zatwierdzenie porządku obrad XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 15:33:58 Zatwierdzenie protokołu z XXI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:48:38 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037 XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020 XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:53:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/5/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 16:57:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/7/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2020 rok. XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 17:04:06 Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 17:00:20 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego . XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-02-27 17:02:00 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomością. XXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Miasta Puck. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2020r. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-16 14:32:21 potwierdzenie uczestniczenia w sesji XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:38:12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID -19. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2037. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:46:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-30 15:51:30 Potwierdzenie możliwości głosowania XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/3/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:55:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:57:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:01:34 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:04:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:06:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:08:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska "MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:14:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2020/2021. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:20:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:23:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 15:35:40 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 15:36:54 Zatwierdzenie protokołu z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:07:39 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:09:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:12:38 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:13:44 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:15:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:16:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:19:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:24:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 17:06:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2019 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:37:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:38:54 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:43:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:36:41 Zatwierdzenie porządku obrad XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:40:06 Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:49:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:52:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:53:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Puck na lata 2020-2023. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:55:25 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:56:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski I". XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:03:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzen kanalizacyjnych na lata 2020-2024. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:05:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:58:56 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działki nr : 38/1, 38/2, 38/5, 38/8, 38/9, 38/10, 38/15) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:00:08 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działka nr 159/1) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:01:22 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działki nr 106/1, 106/4) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:13:11 Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miasta Puck na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:14:36 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:09:54 Zatwierdzenie przez Radę Miasta Puck Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Statutowej XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:21:46 Głosowanie w sprawie udzielenia głosu Panu Jarosławowi Rambiert XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:35:24 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:38:49 Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:46:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Adama Mickiewicza XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:50:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony ( dz.nr 22/3 o pow. 167,89m2) XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony ( dz.nr 22/3 o pow. 150,30m2) XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:57:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 16:18:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2020-09-24 16:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 1 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2020-09-24 16:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 2 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2020-09-24 16:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 3 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck przeciw
2020-10-29 15:33:50 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:35:00 Zatwierdzenie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:40:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2038 XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020 XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:46:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:50:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:56:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:59:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy najmu w drodze przetargu XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:07:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/4/2020 Rady Miasta Puck z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:10:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i uzupełnienia uchwały Nr XXIX/5/2020 Rady Miasta Puck z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:12:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Miasta Puck z dnia 17 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:15:47 Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Puck dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-11-26 16:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:15:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:19:00 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu Sp. z o.o. w Pucku XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2035. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:28:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:31:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:33:15 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:35:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:39:24 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:43:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:46:24 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:47:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:51:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 17:03:44 Podjęcie uchwały o przyjęciu apelu w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:35:50 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:36:48 Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2038. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:51:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:53:23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy najmu w drodze przetargu. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:55:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:57:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2020r. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:59:14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:00:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Puck na lata 2021-2026. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:01:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2025. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:02:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2021 rok. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:03:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:04:21 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ w Pucku i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:06:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:25:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puck na 2021 rok XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:34:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2021-2038. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-14 15:31:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/13/2020 z dnia 21 grudnia 2020r. XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-14 15:37:19 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Pucka". XXXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:35:02 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:45:46 Zatwierdzenie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:47:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2038. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2021. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:51:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/3/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:53:12 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:54:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony( lokal użytkowy na parterze budynku Ratusza Miejskiego w Pucku). XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:55:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony(działka o numerze 18/9). XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:57:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym( działka Nr 70 , o pow.300m2) XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 15:59:58 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:01:53 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2021 rok. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:03:00 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2025. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:03:58 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Puck na lata 2021-2026. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:05:34 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIII/9/2020 Rady Miasta Pucka z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:08:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:09:22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji budżetowej. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:10:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. komunalnych. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-01-28 16:11:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. społecznych. XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXVI/8/2021 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:33:43 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:39:09 Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:41:08 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:42:28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:44:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:46:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:49:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:57:21 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/1 o pow.104m2). XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 15:59:05 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( dz. nr 108/2 o pow. 50m2). XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 16:02:58 Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu pod działalność gospodarczą. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 16:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-25 16:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:38:31 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:41:38 Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:53:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:57:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2038. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:01:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:15:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:17:40 Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w roku 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:14:27 Głosowanie nad uwagami złożonymi do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Przemysłowej XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 15:38:25 Zatwierdzenie porządku obrad XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 15:40:52 Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 15:47:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2038. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 15:50:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:10:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę ( działki o nr: 200,201,208, 205/2,206/2,207/2 i 209 - obr. 2 m.4) o łącznej powierzchni 3.822 m2 . XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:13:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę ( działki o nr: 98/2 i 100/2 - obr. 2 m.4) o łącznej powierzchni 4.784 m2. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:16:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Przemysłowej w Pucku. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:20:35 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puck. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:22:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:24:40 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:27:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr XXXIX/7/2021 w sprawie przystąpienia gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:29:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr XXXIX/6/2021 w sprawie przystąpienia gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Asystent osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:35:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck , których właścicielem zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków . XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:45:02 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puck do ustalenia cen biletów na wystawy czasowe i stałe zorganizowane z wykorzystaniem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Puck XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:47:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:06:43 Poprawka 1 do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę ( działki o nr: 200,201,208, 205/2,206/2,207/2 i 209 - obr. 2 m.4) o łącznej powierzchni 3.822 m2 . XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-04-29 16:07:48 Poprawka 2 do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę ( działki o nr: 200,201,208, 205/2,206/2,207/2 i 209 - obr. 2 m.4) o łącznej powierzchni 3.822 m2 . XL zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 15:39:43 Zatwierdzenie porządku obrad. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 15:41:28 Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:15:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:21:26 Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:23:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:25:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Puck na grunt stanowiący własność osoby fizycznej. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:27:32 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Helskiej. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:31:17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie : " Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia - Sopot ". XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:33:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:36:41 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:38:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-05-27 16:40:31 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. XLI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 15:36:38 Zatwierdzenie porządku obrad. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 15:38:12 Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:02:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:04:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:06:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Adama Mickiewicza. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:10:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:14:15 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:15:51 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:17:58 Podjecie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2021/2022. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-06-24 16:57:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puck za rok 2020 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck. XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:32:25 Zatwierdzenie porządku obrad XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:33:31 Zatwierdzenie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:47:33 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Puck oraz przystąpienia do Spółki XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:49:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:50:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:54:22 Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck służebnościami gruntowymi XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-09-06 15:55:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia "Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka" XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:34:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:35:36 Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:42:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:43:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:45:10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Puck w roku 2022. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:48:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:50:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu ( "Aktywny Puck"). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:51:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu( Stowarzyszenie "odNowa"). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:51:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu ( Stowarzyszenie Diabetyków) XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym( Związek Niewidomych). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:53:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:54:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Żeglarzy. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:56:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Puck oraz nadania jej statutu. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:22:13 Podjęcie uchwały w sprawie apelu Rady Miasta Puck do Premiera RP dotyczącego podwyżek gazu. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:00:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:27:30 Stanowisko Rady Miasta Puck wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:32:48 Zatwierdzenie porządku obrad. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:34:04 Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XLV Uroczystej sesji Rady Miasta Puck. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:49:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:52:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:54:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck w roku 2022. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:56:13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 15:57:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:00:21 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:18:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:21:23 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:24:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:25:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:29:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:30:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:31:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie między stronami umowy najmu na czas oznaczony. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:34:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:35:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022r. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:37:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska "MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-29 16:39:05 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Zatwierdzenie porządku obrad XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Zatwierdzenie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2021. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Puck na lata 2022 - 2024. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2022 rok. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.( ZWiRWP odział Puck) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. ( PZERiI oddział Puck) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. ( dz.nr 290/2 ) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. ( dz.nr 4/3, 3/18, 3/82) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska " MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Obwieszczenie Rady Miasta Pucka w sprawie sprostowania błędu w tekście uchwały Nr XLVI/4/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Obwieszczenie Rady Miasta Pucka w sprawie sprostowania błędu w tekście uchwały Nr XLVI/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania w pasie drogowym, stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania . XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puck na 2022 rok. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2022-2038. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-01-17 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/7/2021 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-01-31 15:35:54 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:39:14 Zatwierdzenie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck oraz XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:41:20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:42:45 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022roku Powiatowej Straży Pożarnej w Pucku środkow finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:44:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:46:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem "20-lecia partnerstwa miast Puck - Cieszyn". XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:52:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie Alei Kościuszki, Alei Lipowej i ul. 1-go Maja. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:53:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( lokal PCK, ul.1 -go Maja 2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:54:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( pawilony handlowe, ul.Nowa). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:55:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym (dz.nr 184/3, obręb 2 mapa 1). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:56:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( dz.nr 18/9 obr.2m.3). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:58:02 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( działka o nr. 5/2 o pow.168m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 15:59:31 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 162/9 o pow.1261m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:00:54 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 332 o pow. 677m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:01:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 333 o pow. 665m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:02:44 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 334 o pow. 666m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:03:39 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 335 o pow. 643m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:04:34 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 336 o pow. 665m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 337 o pow. 615m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:06:54 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 338 o pow. 579m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:08:08 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 339 o pow. 579m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:09:05 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 340 o pow. 613m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:10:02 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 341 o pow. 599m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:11:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( działka o nr. 342 o pow. 637m2). XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:14:32 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:15:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:16:21 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji budżetowej. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:17:16 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. komunalnych. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:18:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji ds. społecznych. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:19:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/4/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:20:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:21:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:22:49 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:24:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji programu osłonowego - Programu " Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:27:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-01-31 16:32:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. XLIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck w systemie zdalnym za
2022-02-03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. L nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:38:00 Zatwierdzenie porządku obrad. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:40:06 Zatwierdzenie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck oraz L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:50:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:51:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:53:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:54:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:56:22 Podjęcie uchwały o zmianę Uchwały Nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:04:22 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Kolejowej. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:05:39 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony ( ul.Nowy Świat 4). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:07:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ( ul.Wałowa). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:08:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( ul. Dziedzictwa Jana Pawła II). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:09:45 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony ( ul. Gdańska 6) LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 15:34:38 Zatwierdzenie porządku obrad. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 15:36:57 Zatwierdzenie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:35:49 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:36:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2022. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:39:09 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:40:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:41:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:42:12 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( dz. nr. 24/9 o pow.307m2). LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:43:34 Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w roku 2022. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-03-28 16:44:31 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023. LII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2022-04-07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022 r. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck
2022-04-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck
2022-04-07 Podjęcie uchwały w sprawie zminay planu budżetu Miasta na 2022 r. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck
2022-04-28 15:32:08 Zatwierdzenie porządku obrad. LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-28 15:33:08 Zatwierdzenie protokołu z LII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck oraz LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-28 15:50:35 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-28 15:51:39 Podjęcie uchwały o w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038. LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-28 15:52:42 Podjęcie uchwały o w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022. LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-28 15:54:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck". LIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:34:41 Zatwierdzenie porządku obrad. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:35:32 Zatwierdzenie protokołu z LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:38:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2022r. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:42:44 Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:07:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym( lokal ul.1-go Maja 9). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:08:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( KS "GROT"). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:09:13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( dz. nr 98/2 i 98/3). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:10:24 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( dz.nr 17/4 , 19/5, 19/11). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zawierania umów na trwałe umiejscowienie w gruncie lub na jego powierzchni obiektow liniowych i urządzeń towarzyszących infrastruktury technicznej. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:13:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa ( dz.nr 188/2). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:13:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa ( dz.nr 220/1). LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:15:00 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:16:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Puck do realizacji promocji produktu turystycznego przedsięwzięcia strategicznego dla województwa pomorskiego " Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:17:20 Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania dorocznych Nagród Artystycznych Burmistrza Miasta Puck za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, pracę zawodową w dziedzinie kultury oraz mecenatu kultury. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:18:42 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck". LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:19:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska " MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:21:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2022/2023. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 17:08:49 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puck za rok 2021 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 15:40:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-06-23 16:01:19 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck. LV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-08 08:34:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Pucku z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu kombinezonów motocyklowych dla funkcjonariuszek kobiet, pełniących służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pucku. LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-08 08:36:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-08 08:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2022. LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-08 08:38:13 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck. LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-08 08:40:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Ucghwały Nr VIII/13/2019 Rady Miasta Puck z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasta Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. LVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-24 15:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2022 -2038. LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-24 15:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2022. LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-08-24 15:43:16 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LV/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 15:32:04 Zatwierdzenie porządku obrad. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 15:33:26 Zatwierdzenie protokołu z LV zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck, LVI Uroczystej sesji Rady Miasta Puck, LVII i LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:11:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:12:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2039. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:14:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2022r. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:16:23 Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Pucka". LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:17:18 Podjęcie uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2022-09-26 16:19:10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/5/2016 Rady Miasta Pucka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:20:21 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXIX/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 29 września 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/4/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:23:07 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym. ( ul. Żarnowiecka) LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:24:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. ( teren Portu Jachtowego). LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-09-26 16:25:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczonyw trybie bezprzetargowym. ( ul. Nowy Świat). LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:33:17 Zatwierdzenie porządku obrad. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:34:20 Zatwierdzenie protokołu z LIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:36:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2022. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:38:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:39:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:40:44 Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Miasta Puck i jej jednostkom organizacyjnym. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:41:47 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:43:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Puck w roku 2022. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:47:05 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miasta Puck. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:48:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:49:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu w trybie bezprzetargowym. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:50:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:51:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:52:47 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:53:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:55:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:56:24 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r. LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-11-03 15:58:15 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.