Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasta Puck

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Daniel Pliński

Daniel Pliński

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 221, przynależność: KWW Hanna Pruchniewska

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Społecznych stała I/3/2018 zmieniona uchwałą LXII/10/2022 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:41:44 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:06:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2018-2023. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:12:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:18:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 przeciw
2018-11-17 10:18:57 Skład komisji skrutacyjnej I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 15:05:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2018 II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-11-26 15:08:14 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-11-26 15:12:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Puck II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r. IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:23:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-28 14:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:47:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:48:30 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:51:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:56:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 - 2023 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:17:37 Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:24:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:25:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:30:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:12:05 Zatwierdzenie protokołów V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2019-01-28 15:36:29 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:39:57 Zatwierdzenie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:40:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:44:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:45:47 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:46:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:48:07 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:52:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:54:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:55:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:58:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 16:01:56 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/17/2018 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:38:59 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:38:34 Zatwierdzenie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:40:24 Zatwierdzenie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:18:57 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/3/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:25:22 Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck przeciw
2019-02-25 16:27:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Miasta Puck w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:30:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:35:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:23:37 Głosowanie nad wnioskiem komisji budżetowej VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck przeciw
2019-04-15 15:36:25 Zatwierdzenie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:50:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019 r. IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:52:38 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2020 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:00:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2019r. PN-II.4131.38.2019.IM IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:38:38 Zatwierdzenie porządku obrad X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:39:59 Zatwierdzenie protokołu z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:22:41 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:25:51 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puck do podpisania Umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do partnerstwa w przedmiocie zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie transportu zbiorowego na linii Puck - Pogórze Górne przez Mrzezino, Kosakowo X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Puckiemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:35:18 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:37:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:42:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazywania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:37:10 Zatwierdzenie porządku obrad XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:39:29 Zatwierdzenie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:54:52 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 15:58:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:01:12 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXIX/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 29 września 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:03:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr XII/14/2007 Rady Miasta Puck z dnia 30 października 2007r. XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:04:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:05:57 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:09:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/10/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. o powierzeniu gminnej osobie prawnej - spółce Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie utrzymania toalet publicznych na terenie Gminy Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:13:02 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-08-29 16:15:30 Podjęcie uchwaly w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich , tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych , zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:10:15 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2035. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:11:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-09-16 09:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności. XIV Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:35:14 Zatwierdzenie porządku obrad. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:41:50 Zatwierdzenie protokołu z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck oraz XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:44:14 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:46:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta Puck na rok 2019. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku armatora m/y "Star One". XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:51:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/9/2019 Rady Miasta Puck w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/22/2019 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:53:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:57:07 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2020. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 15:59:06 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Puck 2016-2023. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:00:53 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:02:39 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:04:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:06:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:22:52 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2020-2037. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-12-30 16:42:39 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2020. A. odczytanie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; B. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Puck; C. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku; D. odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i wniosków radnych; E. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. XIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-01-08 07:42:18 Podjęcie uchwały w sprawie nadania rondu w Gminie Miasto Puck nazwy Rondo Zaślubin Polski z Morzem 10 Lutego 1920r. XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2020. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Miasta Puck. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-03-18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w 2020r. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-16 14:32:21 potwierdzenie uczestniczenia w sesji XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:38:12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID -19. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:43:37 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2020-2037. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-16 14:46:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020. XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta za
2020-04-30 15:51:30 Potwierdzenie możliwości głosowania XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:53:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/3/2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:55:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-04-30 15:57:16 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:01:34 Potwierdzenie możliwości głosowania XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:04:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:06:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:08:34 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska "MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:14:24 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2020/2021. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:17:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:20:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-05-14 16:23:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 15:35:40 Zatwierdzenie porządku obrad. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 15:36:54 Zatwierdzenie protokołu z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:07:39 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:09:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:11:09 Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:12:38 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:13:44 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:15:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:16:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:18:38 Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:19:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:24:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku.. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 16:32:05 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-06-25 17:06:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2019 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:35:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:37:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:38:54 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-07-09 15:43:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:36:41 Zatwierdzenie porządku obrad XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:40:06 Zatwierdzenie protokołu z XXVIII Zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck i XXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:49:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:52:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:53:48 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasta Puck na lata 2020-2023. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:55:25 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:56:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Pas Nadmorski I". XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:03:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzen kanalizacyjnych na lata 2020-2024. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:05:51 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/4/2010 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:07:32 Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 15:58:56 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działki nr : 38/1, 38/2, 38/5, 38/8, 38/9, 38/10, 38/15) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:00:08 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działka nr 159/1) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:01:22 Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność mienia Skarbu Państwa. ( działki nr 106/1, 106/4) XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:11:21 Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:13:11 Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Miasta Puck na temat zmiany przebiegu granicy pasa technicznego na terenie Gminy Miasta Puck. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:14:36 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:09:54 Zatwierdzenie przez Radę Miasta Puck Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Statutowej XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-08-27 16:21:46 Głosowanie w sprawie udzielenia głosu Panu Jarosławowi Rambiert XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:35:24 Zatwierdzenie porządku obrad XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:38:49 Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:43:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:46:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:48:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Adama Mickiewicza XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:50:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony ( dz.nr 22/3 o pow. 167,89m2) XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:51:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony ( dz.nr 22/3 o pow. 150,30m2) XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 15:57:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 16:18:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 16:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 1 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 16:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 2 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-09-24 16:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. - poprawka 3 XXXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-10-29 15:33:50 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:35:00 Zatwierdzenie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:40:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2038 XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020 XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:46:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na terenie miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:50:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:56:46 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 15:59:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Miasta Puck XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy najmu w drodze przetargu XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:05:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:07:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/4/2020 Rady Miasta Puck z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:10:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i uzupełnienia uchwały Nr XXIX/5/2020 Rady Miasta Puck z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki pod firmą Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki. XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:12:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Miasta Puck z dnia 17 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-10-29 16:15:47 Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Puck dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku XXXII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck - sesja w trybie zdalnym za
2020-11-26 15:50:57 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:15:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:19:00 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Puckiemu Sp. z o.o. w Pucku XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:25:38 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2035. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:28:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:31:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:33:15 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:35:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:39:24 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:41:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:43:41 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:46:24 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2 października 2017r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych . XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:47:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:51:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 16:22:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-11-26 17:03:44 Podjęcie uchwały o przyjęciu apelu w sprawie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 XXXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:35:50 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:36:48 Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2038. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:51:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2020. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:53:23 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku zawarcia umowy najmu w drodze przetargu. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:55:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:57:48 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 25 czerwca 2020r. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 15:59:14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:00:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Puck na lata 2021-2026. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:01:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2021-2025. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:02:24 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2021 rok. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:03:20 Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Pucka. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:04:21 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ w Pucku i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:06:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:25:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puck na 2021 rok XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2020-12-21 16:34:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2021-2038. XXXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-02-10 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXVI/8/2021 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-03-25 15:38:31 Zatwierdzenie porządku obrad. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:41:38 Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:53:27 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 15:57:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2038. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:01:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:15:33 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:17:40 Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck w roku 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:19:58 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-03-25 16:14:27 Głosowanie nad uwagami złożonymi do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ulicy Przemysłowej XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:34:34 Zatwierdzenie porządku obrad. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:35:36 Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:42:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:43:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:45:10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:46:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:47:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Puck w roku 2022. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:48:14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:50:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu ( "Aktywny Puck"). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:51:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu( Stowarzyszenie "odNowa"). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:51:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu ( Stowarzyszenie Diabetyków) XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:52:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym( Związek Niewidomych). XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:53:40 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:54:57 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Żeglarzy. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:56:08 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Puck oraz nadania jej statutu. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:22:13 Podjęcie uchwały w sprawie apelu Rady Miasta Puck do Premiera RP dotyczącego podwyżek gazu. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 15:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:00:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:11:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-11-02 16:27:30 Stanowisko Rady Miasta Puck wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów. XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2021. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Puck na lata 2022 - 2024. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na 2022 rok. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.( ZWiRWP odział Puck) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. ( PZERiI oddział Puck) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. ( dz.nr 290/2 ) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. ( dz.nr 4/3, 3/18, 3/82) XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/3/2020 Rady Miasta Puck z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z targowiska " MÓJ RYNEK - MANHATTAN" w Pucku. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Obwieszczenie Rady Miasta Pucka w sprawie sprostowania błędu w tekście uchwały Nr XLVI/4/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Obwieszczenie Rady Miasta Pucka w sprawie sprostowania błędu w tekście uchwały Nr XLVI/5/2021 Rady Miasta Puck z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania w pasie drogowym, stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania . XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puck na 2022 rok. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2021-12-20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2022-2038. XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2022-01-17 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLVI/7/2021 Rady Miasta Puck w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck
2022-02-03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038. L nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:38:00 Zatwierdzenie porządku obrad. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:40:06 Zatwierdzenie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck oraz L nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:50:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:51:41 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:53:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:54:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 15:56:22 Podjęcie uchwały o zmianę Uchwały Nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:04:22 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Kolejowej. LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:05:39 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony ( ul.Nowy Świat 4). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:07:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym ( ul.Wałowa). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:08:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( ul. Dziedzictwa Jana Pawła II). LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-02-28 16:09:45 Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony ( ul. Gdańska 6) LI zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-07 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022 r. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2022-04-07 Podjęcie uchwały w sprawie zminay planu budżetu Miasta na 2022 r. LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:32:17 Zatwierdzenie porządku obrad. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:34:10 Zatwierdzenie protokołu z LX Zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck , protokołu z LXI Uroczystej sesji Rady Miasta Puck oraz protokołu z LXII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:36:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2022. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:43:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki pod firmą Invest Puck Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (dz. nr 123/2). LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:45:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie między stronami umowy najmu na czas oznaczony (dz. nr 124/2 Pomoc Prawna). LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:47:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym (ul. Zamkowa PGK). LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:48:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym (ul. Żarnowiecka). LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:49:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( dz. nr 234/1 Żeglarzy). LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:50:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:51:39 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 16:02:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2023 – 2043. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 16:20:02 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2023r. a) prezentacja najważniejszych założeń projektu uchwały budżetowej; b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej; c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej stanowiska dotyczącego projektu uchwały budżetowej; d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i stanowiska Komisji Budżetowej; e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2022-12-22 15:38:33 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXII/6/2022 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-04-27 15:35:39 Zatwierdzenie porządku obrad. LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-04-27 15:36:52 Zatwierdzenie protokołu z LXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-04-27 15:40:11 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043. LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-04-27 15:41:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2023. LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-04-27 15:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( ul. Męczenników Piaśnicy). LXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 15:34:12 Zatwierdzenie porządku obrad. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 15:35:18 Zatwierdzenie protokołu z LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:00:55 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:01:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2023. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:03:11 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej ( ul. Hallera). LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:04:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym ( 12 Marca 1). LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:05:21 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:08:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Puck. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:09:25 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck". LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:56:08 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 17:28:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puck za rok 2022 i udzielenia absolutorium Burmistrz Miasta Puck. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-06-29 16:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. LXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-07-13 15:32:12 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043. LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-07-13 15:33:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2023. LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-07-13 15:34:15 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu. LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za
2023-07-13 15:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego budynek A . LXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Puck za