Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jarosław Lis

Jarosław Lis

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 197, przynależność: KWW Hanna Pruchniewska

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa stała I/3/2018 członek
Komisja ds.Komunalnych stała I/3/2018 przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-17 10:41:44 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:06:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2018-2023. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:09:02 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:12:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:18:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 11:25:00 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-17 10:18:57 Skład komisji skrutacyjnej I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
2018-11-26 15:05:14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2018 II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-11-26 15:08:14 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-11-26 15:12:19 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Puck II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:22:59 Zatwierdzenie porzadku obrad III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:28:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:29:55 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puck upoważnionych do zlecenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:31:05 Podjęcie uchwały o zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:32:08 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych . III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:33:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:34:39 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:36:51 Podjęchię uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck „Plac Obrońców Wybrzeża” III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:38:48 Podjęcie uchwały stawki podatku od nieruchomości III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:37:47 Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty miejscowej III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:42:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:40:05 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Puck ze Stowarzyszenia Turystycznego " Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:35:43 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-05 16:25:13 Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:21:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r. IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-17 08:23:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
2018-12-28 14:45:43 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:47:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:48:30 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:49:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:51:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:56:50 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 - 2023 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:17:37 Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:18:55 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:20:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:21:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:24:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:25:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:29:05 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 15:30:15 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2018-12-28 14:12:05 Zatwierdzenie protokołów V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
2019-01-28 15:36:29 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:39:57 Zatwierdzenie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:40:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:44:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:45:47 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:46:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:48:07 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:49:54 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:50:58 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:52:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:54:25 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:55:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:58:32 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:59:59 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 16:01:56 Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/17/2018 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-01-28 15:38:59 Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:38:34 Zatwierdzenie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 15:40:24 Zatwierdzenie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:18:57 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/3/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:25:22 Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:27:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Miasta Puck w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:30:33 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:35:21 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-02-25 16:23:37 Głosowanie nad wnioskiem komisji budżetowej VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 15:37:50 Zatwierdzenie porządku obrad VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 15:38:43 Zatwierdzenie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:24:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:30:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, ktorych zarzadcą jest Burmistrz Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:32:18 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. ( Dz. Nr 64/5) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:34:54 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 260/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:37:45 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 1/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:40:08 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 3/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:42:41 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 5/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/15/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:46:02 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz. Nr 92/11) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:50:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla Miasta Puck na lata 2019 - 2020 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:53:28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:55:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Puck od 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 17:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustosunkowanie się Rady Miasta Puck do zmiany herbu miasta VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 17:06:57 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie możliwości korzystania z bezpłatnego przejazdu Komunikacją Miejską " Linia po Pucku" przez osoby niewidome i słabowidzące wraz z opiekunami VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-03-25 16:50:15 Głosowanie nad przyjęciem poprawek Komisji ds. Społecznych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:36:25 Zatwierdzenie protokołu z VIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:50:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019 r. IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:52:38 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:54:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:55:29 Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:56:44 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przylegających do granic Gminy Miasta Puck IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 15:58:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2020 IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:00:09 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych dla osób korzystających ze schronienia na podstawie skierowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-04-15 16:07:40 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 29 marca 2019r. PN-II.4131.38.2019.IM IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:38:38 Zatwierdzenie porządku obrad X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 15:39:59 Zatwierdzenie protokołu z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:22:41 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:25:51 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puck do podpisania Umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do partnerstwa w przedmiocie zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie transportu zbiorowego na linii Puck - Pogórze Górne przez Mrzezino, Kosakowo X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Puckiemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:33:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2019 X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:35:18 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
2019-05-30 16:37:05 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-05-30 16:42:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazywania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:34:28 Zatwierdzenie porządku obrad XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:35:26 Zatwierdzenie protokołu z X Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:38:28 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:41:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:45:16 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Puck na lata 2019-2021 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:47:30 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Puck przy realizacji zadania polegającego na zamianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:51:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:53:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:56:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 15:58:14 Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:00:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydłużenie czasu bezpłatnego postoju dla osób niepełnosprawnych XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:03:06 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:13:14 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-06-27 16:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego miasta Puck za rok 2018 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck XI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:34:46 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035 XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:36:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Puck spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:42:33 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Puck. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:44:12 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/6/2019 Rady Miasta Puck w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/7/2019 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:46:43 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
2019-07-12 08:51:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Puck oraz przeprowadzenia konsultacji. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za