Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tomasz Nowak

Tomasz Nowak

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 213, przynależność: KWW Hanna Pruchniewska

Status: powołany - 17.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowa stała I/3/2018 przewodniczący
Komisja ds.Komunalnych stała I/3/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Przedmiot głosowania Sesja Głos
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych na okres kadencji 2018-2023. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przewodniczących i zastępców komisji stałych. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Puck. I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Skład komisji skrutacyjnej I Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck kadencji 2018-2023 za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2018 II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr LI/5/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Puck II Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie porzadku obrad III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Puck na lata 2018-2031. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Puck upoważnionych do zlecenia podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały o zmianie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych . III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęchię uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck „Plac Obrońców Wybrzeża” III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały stawki podatku od nieruchomości III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty miejscowej III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/8/2018 Rady Miasta Puck z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Puck ze Stowarzyszenia Turystycznego " Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Miasta Puck III Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018 r. IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2018 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr III/10/2018z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miescowej oraz określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puck Nr LVI/4/2018 z dnia 10 października 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. wstrzymał się
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2019 - 2023 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019 V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały o uchyleniu Uchwały Nr L/15/2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata do Związku Miast i Gmin Morskich V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Komunalnych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetowej V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji ds. Społecznych V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomnanii w Pucku na 2019r. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puck. V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Zatwierdzenie protokołów V Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck. za
Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie protokołu z V Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2019 VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/4/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr V/17/2018 Rady Miasta Puck z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie porządku obrad VI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie porządku obrad VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie protokołu z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr VI/3/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie na terenie Miasta Puck w 2019 roku VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Puck VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do Stowarzyszenia VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Głosowanie nad wnioskiem komisji budżetowej VII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie porządku obrad VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Zatwierdzenie protokołu z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, ktorych zarzadcą jest Burmistrz Miasta Puck VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. ( Dz. Nr 64/5) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 260/2, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 269/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 1/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ( Dz. Nr 3/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz.Nr 5/2) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/15/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 23 listopada 2009r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (Dz. Nr 92/11) VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dla Miasta Puck na lata 2019 - 2020 VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Puck od 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Puck oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustosunkowanie się Rady Miasta Puck do zmiany herbu miasta VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozważenie możliwości korzystania z bezpłatnego przejazdu Komunikacją Miejską " Linia po Pucku" przez osoby niewidome i słabowidzące wraz z opiekunami VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck wstrzymał się
Głosowanie nad przyjęciem poprawek Komisji ds. Społecznych VIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck za