§

Informacje prawne

Transparentność prac legislacyjnych, inicjatywa uchwałodawcza

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Pełny tekst Ustawy

1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1a. Obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy / rady powiatu / sejmiku województwa

 • §Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób
  • § w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób
  • § w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób

   
 • §Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

  Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
  • § w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób
  • § w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób

   
 • §Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiące- go, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
   
  • §Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1 musi liczyć co najmniej 1000

Art. 21a. Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje upraw- nienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 19a. Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 21a. Przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem sejmiku województwa, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący sejmiku województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mo- wa w zdaniu pierwszym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad
Rady Miasta Puck

obowiązująca w Urzędzie Miasta Puck w związku z treścią Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO), informujemy że obrady Rady Miasta Puck są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Burmistrz Miasta Puck. Z administratorem – Burmistrzem Miasta Puck można się skontaktować pod adresem 84-100 Puck, 1-go Maja 13, e-mail: sekretariat@miasto.puck.pl, tel.: 58 673 05 00.

 2. Administrator – Burmistrz Miasta Puck wyznaczył inspektora ochrony danych,
  z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
  iod@miasto.puck.pl,
  tel.: 58 673 05 00.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia
  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. zm.).

 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na transmisję oraz udostępnienie nagrania z sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

 6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

- przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.